Vedtekter

Vedtekter for Sluselaget. 

Organisasjonsnummer  984 372 337.

VEDTEKTER FOR SLUSELAGET I SKJOLDASTRAUMEN.

 

Enstemmig vedtatt på stiftelsesmøte torsdag den 18. januar 2001.

Pkt 6. Endret ved årsmøtet i 2006.

 

1.      Navn. Lagets navn er ”Sluselaget”.

2.      Formål. Sluselagets formål er å arrangere Slusedagen en gang hvert år. Slusedagen

a)      skal sette fokus på slusene og bruene i Skjoldastraumen

b)      skal presentere Skjoldastraumen utad som ei positiv bygd

c)      skal øke bygdefolks identitet og tilhørighet til bygda.

d)      kan arrangeres i samarbeid med frivillige organisasjoner i bygda, som også kan arrangere inntektsbringende aktiviteter på Slusedagen. Alle avtaler om slikt inngås med Sluselaget for hvert år.

e)      har egen logo som er Sluselagets eiendom. Denne kan ikke utnyttes forretningsmessig av andre, men kan benyttes av andre etter særskilt søknad.

f)       skal preges av kystkultur og tradisjoner. En vil unngå et kommersielt preg på dagen.

 

3.      Medlemskap.

Alle kan bli medlem av Sluselaget.

Medlemskontingenten er kr. 50,- pr. år.

      Ett medlemskap gir en stemme på årsmøtet. Stemmeberettigede er de som har betalt kontingenten innen årets utgang. Utmelding bør skje skriftlig. Ubetalt kontingent regnes som utmelding i første kvartal etterfølgende år.

 

4.      Årsmøtet.

Årsmøtet er Sluselagets høyeste myndighet. Årsmøtet skal avvikles hvert år med minst to ukers varsel.

Forslag til årsmøtesaker skal være styret i hende minst en uke før årsmøtedato. Ved stemmelikhet og bare da har lederen dobbeltstemme.

Benkeforslag kan behandles dersom to tredeler av årsmøtet vedtar det.

Forslag til vedtektsendring/oppløsning kan ikke tas opp som benkeforslag.

Årsmøtet er alltid beslutningsdyktig. Det skal behandle:

  • Godkjenning av innkalling
  • Styrets beretning og regnskap
  • Forslag til valg
  • Kontingent
  • Innkomne forslag
  • Valg av nytt styre og valgkomite
  • Valg av revisor som ikke er styremedlem

 

5.      Ekstraordinært årsmøte

      Ekstraordinært årsmøte kan kalles inn når et flertall av styrets medlemmer eller en tredel av Sluselagets medlemmer forlanger det. Ekstraordinært årsmøte kan kun behandle de saker som er årsak til innkallingen. Innkallingen skal skje skriftlig og med de samme frister som for ordinært årsmøte. Ekstraordinært årsmøte skal holdes innen seks uker etter at det er krevet, dog slik at månedene juni, juli og august ikke regnes med.

 

6.      Styret.

Etter forslag fra valgkomiteen skal årsmøtet velge leder, nestleder og tre styremedlemmer, to varamedlemmer, revisor og valgkomité.

Leder og nestleder velges særskilt, for øvrig fordeler styret selv arbeidsområdene (kasserer, sekretær osv.) 

Leder velges for ett år, medlemmer og varamedlemmer velges for to år av gangen. To av styrets medlemmer og ett av varamedlemmene er på valg hvert år.

 

Styret er beslutningsdyktig når tre er tilstede, herunder leder eller nestleder.

Styret følger de hovedlinjer som er trukket opp av årsmøtet for arbeidet, men opptrer ellers selvstendig for å fremme Sluselagts målsettinger.

Styret kan utpeke arbeidsutvalg eller grupper til spesielle oppgaver, og kan også knytte til seg rådgivere på særskilte arbeidsområder.

Styret kan knytte til seg en representant fra hver av de samarbeidende organisasjoner etter behov.

7.      Endring av vedtektene.

      Endring av vedtektene kan kun skje med to tredels flertall på vanlig eller ekstraordinært årsmøte.

 

8.      Oppløsning.

Med to tredels flertall i to på hverandre følgende år kan årsmøtet bestemme at Sluselaget skal oppløses. Sluselagets midler, arkiver m.v. skal da fordeles blant de samarbeidende frivillige organisasjoner.