Vedtekter

VEDTEKTER FOR BYGDALAG.

 

 

 

Vedtekter for bygdalag, stiftet 240809.

                           

Vedtatt den 240809.

endret på det 2. årsmøtet 22.april 2012

 

  § 1. Navn

 

  Lagets navn er Skjoldastraumen Bygdalag.

 

  § 2. Formål og virkemidler

 

2.1 Bygdalagets formål er å fremme medlemmenes felles interesse i området og virke for   stedets sosiale og fysiske miljø, og beboernes trivsel og sikkerhet.

 

      Laget kan ta opp alle saker som kan fremme disse formål.

 

 

2.2    Laget er partipolitisk uavhengig.

 

2.3    Lagets styre kan samarbeide med andre foreninger eller institusjoner i saker av felles interesse.

 

      Laget skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre offentlige instanser.

 

2.4    Laget skal søke å ivareta natur- og miljøvernhensyn i foreningens virkeområde  og i den daglige drift.

 

 § 3.  Bygdalagets geografiske område

 

  3.1 Bygdalagets område er definert som de til enhver tid gjeldene grenser for Straumen skolekrets.

 

 

§ 4.  Juridisk person

 

4.1  Bygdalaget er en selveiende og frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

 

 

 


§ 5.  Medlemskap

 

5.1  Enhver husstand innen området som er definert i § 3, kan bli medlem av bygdalaget. Vedkommende må godta bygdalagets vedtekter og formål, og må også betale den til enhver tid fastsatte kontingent. Medlemskapet er først gyldig fra den dag kontingenten er betalt. For å ha stemmerett på årsmøtet må kontingenten være betalt innen den fristen som styret har satt.

 

5.2 Ikke-fastboende kan bli medlemmer etter samme vilkår som er nevnte i 5.1.

 

5.3 Styret kan godkjenne  nærliggende husstander som medlemmer etter søknad.

 

 

 

  § 6. Kontingent

 

6.1  Årsmøtet fastsetter medlemskontingenten som innbetales til fastsatt frist. Medlemmer som ikke har betalt sin kontingent innen regnskapsårets utgang, kan strykes etter purring.

 

 

  § 7. Årsmøte

 

Bygdalagets øverste myndighet er årsmøtet. Ordinært årsmøte holdes innen utgangen av mars måned. Tid og sted bestemmes av styret og bekjentgjøres med minst 4 ukers varsel. Forslag til årsmøtet må være sendt til styret innen to (2) uker før årsmøtet. Innkallingen skal angi de saker som skal behandles på årsmøtet, og skal være tilgjengelig for medlemmene minst en uke før årsmøtet. Årsmøtet kan bare fatte vedtak i de saker som er satt opp på innkallingen.

 

7.1  Alle lagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet er vedtaksført med det antall medlemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme.

 

7.2  Årsmøtet behandler:

 • · Årsmelding fra styret
 • · Regnskap i revidert stand
 • · Innkomne forslag
 • · Planer for kommende år og budsjett, herunder fastsette kontingent
 • · Valg av:   
  • leder (særskilt valg)
  • styremedlemmer
  • to varamedlemmer
  • to revisorer
  • valgkomité på tre medlemmer
  • eventuelle komiteer.

  

7.3.1        Det velges dirigent(er) til å lede årsmøtet og en eller to referenter sammen med to til å underskrive protokollen. Dirigent(ene) behøver ikke være medlem i laget.

 

Årsmøtets beslutninger og dissenser som forlanges protokollert – sendes samtlige medlemmer.

 

 

7.4   Leder og styremedlemmene velges for to år av gangen. Ved første valg velges to styremedlemmer for ett år, slik at to er på valg hvert år. Varamedlemmer og revisorer velges for ett år. Samtlige kan gjenvelges.

 

7.5   Stemmegivning på årsmøtet

        Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. Valg foregår skriftlig når det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmeseddelen inneholde det antall forskjellige kandidater som skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke og stemmene skal anses som ikke avgitt.

 

 

7.6   Årsmøtets beslutninger fattes med alminnelig flertall blant de fremmøtte som er stemmeberettigede, hvis ikke vedtektene bestemmer noe annet.

 

7.7   Revisorene og valgkomiteen rapporterer direkte til årsmøtet.

 

 

§ 8.  Ekstraordinært årsmøte

 

Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når styret finner det påkrevd,  eller når minst 10

medlemmer kommer med skriftlig krav om det. Innkalling og avvikling følger samme

prosedyre som ved ordinært årsmøte jfr. § 7.  Innkallingsfristen er minst 14 dager.

 

 

§ 9.  Medlemsmøter

 

9.1  Medlemsmøter avholdes når styret finner det nødvendig og skal bekjentgjøres minst 8 dager forut. Det bør avholdes minst ett medlemsmøte mellom hvert årsmøte.

 

 

§ 10.  Bygdalagets ledelse (styret)

10.1  Bygdalagets ledes av et styre som er lagets øverste myndighet mellom årsmøtene. Styret består av 5 – 7 medlemmer inkludert styreleder. Styret skal forestå den alminnelige forvaltning av laget.

 

10.2      Styret skal:

 • iverksette årsmøtets vedtak og bestemmelser
 • stå for bygdalagets daglige ledelse og ivareta medlemmenes interesser overfor andre instanser
 • stå for den alminnelige forvaltningen av laget, herunder forvalte bygdalagets eiendeler/eiendom og  føre kontroll med lagets økonomi
 • etter behov oppnevne komiteer eller personer til å løse spesielle oppgaver.
 • etter beste evne søke å oppfylle bygdalagets formål etter gjeldende vedtekter.
 • representere bygdalaget utad
 • sørge for at bygdalaget er forsvarlig forsikret ut i fra de verdier bygdalaget innehar og den virksomhet som bedrives

 

 

10.3      Styret har disposisjonsrett over bygdalagets midler til alminnelige

administrative formål og rett til å bevilge beløp til gjennomføring av vedtak på

årsmøtet. Alle utbetalinger skal attesteres av leder og kasserer før utbetaling. Styret har imidlertid ikke adgang til uten samtykke fra årsmøtet å treffe beslutninger av større betydning for bygdalaget, herunder salg av fast eiendom.

 

10.4      Styret holder møte når leder bestemmer eller et flertall av styremedlemmene

forlanger det. Varamedlemmene kan møte på samtlige styremøter, men har kun

stemmerett når styret ikke er fulltallig.

 

Alle saker og all korrespondanse skal legges fram på styremøtet. Styrets vedtak skal protokolleres.  Det skal fremgå av protokollen om vedtaket er enstemmig, og eventuelle dissenser protokolleres.

 

Alle medlemmene har rett til innsyn i protokollene fra styremøtene. Innsyn kan nektes av styret i enkeltsaker, dersom hensynet til tredjemann tilsier det eller dersom andre saklige grunner for nektelse foreligger.

 

 

10.5      Styret er beslutningsdyktig når et flertall av styremedlemmene, deriblant leder eller

   nestleder, er til stede. Leder eller i hans/hennes fravær nestleder, leder styrets møter.

   Styrebeslutninger krever alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har fungerende leder

   dobbeltstemme.

 

Et styremedlem kan ikke være med å stemme i saker hvor dette har særinteresser.

 

 

§ 11 Regnskap og revisjon

 

11.1 Regnskapsåret går fra 1/1 – 31/12.

 

11.2 Styret skal påse at regnskap blir ført.

 

§ 12. Vedtektsendringer

12.1    Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer, og må vedtas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Endringen trer i kraft umiddelbart, dersom årsmøtet ikke har besluttet noe annet. Vedtektsendringer vil aldri ha tilbakevirkende kraft.

 

 

 

 

  § 13. Oppløsning. Sammenslutning. Deling.

 

13.1    Oppløsning av bygdalaget kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning

vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje, må vedtaket gjentas med 2/3 flertall. Det kan velges et avviklingsstyre som skal forestå avviklingen. Det ordinære styret kan velges til avviklingsstyre, og får stilling som avviklingsstyre om intet valg foretas.

 

13.2    Bygdalagets formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det formål bygdalaget arbeider for å fremme ved at midlene stilles til disposisjon for andre lokale lag/organisasjoner som arbeider for områdets beste. Ingen medlemmer har krav på bygdalagets midler eller andel av disse.

 

13.3    Sammenslutning med andre foreninger eller deling av bygdalaget anses ikke som oppløsning. Vedtak om sammenslutning/deling og nødvendige vedtektsendringer i denne forbindelse treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring (§12). Styret skal i denne forbindelse utarbeide en plan for sammenslutningen/delingen som årsmøtet skal stemme over. Ved sammenslutning eller deling skal det innhentes samtykke fra bygdalagets kreditorer.